CES 2019 chả có gì?

CES 2019 đã kết thúc sau 4 ngày, hội chợ Điện tử tiêu dùng này diễn ra tại Lát vê gát sờ (Mỹ). Không có quá nhiều sản phẩm nổi bật hoặc gây bất…

Leave a Reply